Ανακοίνωση για μοριοδότηση αιτήσεων νέων εγγραφών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α. και υποβολή ενστάσεων, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, από ώρα 12:00, θα αναρτηθούν στο ισόγειο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., Ρόδου 181, Σεπόλια, οι πίνακες μοριοδότησης που αφορούν τις αιτήσεις των νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 15/5/2016 έως 15/6/2016.
Από την αρχή της 7ης Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:01 έως το τέλος της 8ης Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59, μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. www.dbda.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας ως χρήστες εφαρμογής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ» από το μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ».
  2. Αναγράφετε τα σχόλιά σας στο κενό πεδίο που εμφανίζεται.
  3. Επιλέγετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης.

Πρόσληψη προσωπικού (συνολικά 163 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2016)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εκατόν εξήντα τριών (163) ατόμων για το χρονικό διάστημα
από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2017
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,
που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 02/09/2016 έως και 12/09/2016

Ανακοίνωση Προκήρυξης
Παράρτημα
Περίληψη Ανακοίνωσης
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση για τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017

Ενημερώνουμε τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 ότι στις 24/08/2016 θα καταρτιστούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων της δράσης.

Οι ωφελούμενες/οι, αφού λάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) θα μπορούν μέχρι και την 01/09/2016 να προσέρχονται από 07.30 έως 13.30 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγραφών, 4ος όροφος, προσκομίζοντας την αξία τοποθέτησης (voucher), προκειμένου να εγγραφούν σε δομή της επιλογής τους.

Οι ωφελούμενες/οι παρακαλούνται, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, να έχουν μαζί τους και φωτοτυπία της αξίας τοποθέτησης (voucher) .

Ημέρα φιλοξενίας παιδιών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα υποδεχτούν παιδιά από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 189/25.7.2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Κ9ΟΟΡΙΑ-ΗΗ3). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Ε.Τ.A.A. για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» έχει αναρτήσει την ακόλουθη ανακοίνωση: «από τη Δευτέρα 18/07/2016, η νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος θα δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων με λάθη».

Συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2016 – 2017, με 42 παιδικούς σταθμούς και 1025 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

H  αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/07/2016 στη διεύθυνση: www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 29/07/2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

Ανακοίνωση

Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2016

Ο προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016 έχει συνταχθεί με την αριθμ. 261/2015 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ψηφισθεί με την αριθμ. 189/2015 (ΑΔΑ:6Σ9ΡΟΡΙΑ-369) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α. και εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 72977/6442/07-06-2016 (ΑΔΑ:7ΘΗΩΟΡ1Κ-Σ1Θ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/03/2016, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 216/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 120/2016 (ΑΔΑ: Ω9Ψ1ΟΡΙΑ-8ΑΞ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Τροποποίηση α) Πράξης της Ε.Ε. που αφορά τον ορισμό τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων β) Πράξης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών

Τροποποίηση α) της αρίθμ. 417/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΔΓΟΡΙΑ-44Ω) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων δημόσιων Διεθνή ή ανοικτών ή πρόχειρων διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για το έτος 2016 και β) της αρίθμ. 326/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΛΡΟΡΙΑ-37Ξ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για το έτος 2016, σε αντικατάσταση μέλους από αυτές, λόγω απαλλαγής του, για το έτος 2016.

Tο Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 19η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές σε αντικατάσταση μέλους από αυτές, λόγω απαλλαγής του, για το έτος 2016.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για νέες εγγραφές περιόδου 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τη σχολική περίοδο 2016-2017 οι εγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (www.dbda.gr).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 15/05/2016 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/06/2016, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier). Στα δικαιολογητικά που θα αποστείλετε, θα πρέπει να αναγράψτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της καθυστέρησης έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες παρατείνεται ημερομηνία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έως και τις 30/6/2016 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courrier).

Επισημαίνουμε ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται κανονικά μέχρι 17/6/2016.

Περισσότερα

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενουμένου

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo