Εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός (1) ανελκυστήρα στο νέο κτίριο του Π.Σ. του Δ.Β.Α. 3ΔΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός (1) ανελκυστήρα στο νέο κτίριο του Π.Σ. του Δ.Β.Α. 3ΔΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ επί των οδών Θερμοπυλών 36 και Λεωνίδου - Αθήνα, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016 - 2017, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo