Προμήθεια σημαιών (Ελληνικών, Δήμου Αθηναίων, Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια σημαιών (Ελληνικών, Δήμου Αθηναίων, Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δ.Β.Α. (κτίρια των Παιδικών Σταθμών καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Η παράδοση των σημαιών, θα γίνει τμηματικά στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo