Υπηρεσίες ανανέωσης του αριθμ. 201175 ασφαλιστηρίου συμβολαίου (878883/5) Αστικής Ευθύνης, του υπ'αριθμ. 76334853 ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου πυρός και του αριθμ. 76111004 ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου Πυρός, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στις Υπηρεσίες ανανέωσης: α) του  αριθμ. 201175  (Ανανεωτηρίου) ασφαλιστηρίου συμβολαίου (878883/5) Αστικής Ευθύνης, β) του υπ'αριθμ. 76334853 ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου πυρός και γ) του αριθμ. 76111004 ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου Πυρός, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Η ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo