Ανάθεση παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωτή του, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016, σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, η οποία θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

decrescendo