Εκτέλεση τμηματικών εργασιών απόφραξης των αποχετευτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών, των Κεντρικών Υπηρεσιών Διοίκησης των χώρων των Μαγειρείων και όλων των ιδιόκτητων κτιρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκ νέου επανάληψη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με εκ νέου συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο για την εκτέλεση τμηματικών εργασιών απόφραξης των αποχετευτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών, των Κεντρικών Υπηρεσιών Διοίκησης των χώρων των Μαγειρείων και όλων των ιδιόκτητων κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016-2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo