Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης με εκ νέου συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά άρθρο επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo