Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (2) δύο οχημάτων μεταφοράς φαγητού του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (2) δύο οχημάτων μεταφοράς φαγητού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: α) FORD WERKE TRANSIT (VAN), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6626 (Δ.Α. 1861) & β) FORD CONNECT TRANSIT (VAN), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6326 (Δ.Α. 1779), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα οποία παρουσιάζουν διαπιστωμένη βλάβη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο κατηγορίας, να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo