Εκτέλεση εργασίας ανάκτησης των δεδομένων του σκληρού δίσκου Η/Υ του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση εργασίας ανάκτησης των δεδομένων του σκληρού δίσκου Η/Υ του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo