Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο του Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2014, σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων & Κοινοτήτων για τις ανάγκες του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Μελέτη

decrescendo