Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) οχημάτων του Δ.Β.Α.: α) ενός Ford με α.κ. ΚΗΙ 7058 (Δ.Α. 1884), β) ενός Ford Connect με α.κ. ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776) και γ) ενός Ford Connect με α.κ. ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: α) ενός Ford με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7058 (Δ.Α. 1884), β) ενός Ford Connect με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776) και γ) ενός Ford Connect με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά κατηγορία, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ΥπηρεσίαςΗ κατακύρωση θα γίνει ανά κατηγορία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo