Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματιστικών δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475) και ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή των κλιματιστικών σε εξωτερικό συνεργείο δύο (2) οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: α) ενός Mercedes Vito με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475) και β) ενός Ford Transit με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860), τα οποία έχουν ήδη παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο κάθε κατηγορίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo