Τροποποίηση πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Τροποποίηση πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών και συγκεκριμένα:

Α) Τροποποίηση της αριθμ. 392/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΓΚΟΡΙΑ-ΕΔ8) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α με την οποία ορίσθηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, όπως ισχύει, έτους 2019 και μέχρι την ολοκλήρωση τους, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, με αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ως προς την ομάδα 8 με αντικατάσταση του πρώτου αναπληρωματικού μέλους και ως προς την ομάδα 20 με αντικατάσταση του δεύτερου τακτικού μέλους.

Β) Τροποποίηση της αριθμ. 393/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΝΣΟΡΙΑ-ΧΚ0) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α με την οποία ορίσθηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 221, όπως ισχύει, έτους 2019 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, ως προς την ομάδα 8 με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους και ως προς την ομάδα 9 με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους.

Γ) Τροποποίηση της αριθμ. 431/2018 (ΑΔΑ:6737ΟΡΙΑ-0ΧΜ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α, με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, όπως ισχύει, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2019, με αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ως προς τις ομάδες  3, 4, 5, 7, 14, 22 και 23.

Δ) Τροποποίηση της αριθμ. 432/2018 (ΑΔΑ: 7Μ17ΟΡΙΑ-23Ε) Πράξης Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. με την οποία ορίσθηκαν τριμελείς Επιτροπές, για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και την σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», άρθρο 221, όπως ισχύει, έτους 2019, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, ως προς την ομάδα 1 με αντικατάσταση του πρώτου αναπληρωματικού μέλους, ως προς την ομάδα 12 με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους και ως προς την ομάδα 9 με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους.

Ε) Τροποποίηση της αριθμ. 22/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΠΣΟΡΙΑ-9ΛΩ) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. (η οποία τροποποίησε την αρχική υπ΄ αριθμ. 392/2018 με ΑΔΑ: ΨΣΓΚΟΡΙΑ-ΕΔ8, Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. με την οποία ορίσθηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, όπως ισχύει, έτους 2019 και μέχρι την ολοκλήρωση τους, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών), ως προς την ομάδα 3 με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους

ΣΤ) Τροποποίηση της αριθμ. 23/2019 (ΑΔΑ: ΩΕ0ΡΟΡΙΑ-96Β) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. (η οποία τροποποίησε την υπ΄ αριθμ.  393/2018 με ΑΔΑ: 7ΔΝΣΟΡΙΑ-ΧΚ0 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. με την οποία ορίσθηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 221, όπως ισχύει, έτους 2019 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών), ως προς την ομάδα 13 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους.

Ζ) Τροποποίηση της αριθμ. 82/2019 (ΑΔΑ:616ΘΟΡΙΑ-ΦΥΗ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., (η οποία τροποποίησε την αρχική υπ΄ αριθμ.  431/2018 με ΑΔΑ:6737ΟΡΙΑ-0ΧΜ Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, όπως ισχύει, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2019), με αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ως προς τις ομάδες  3, 4 και 5.

To Τμήμα  Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

decrescendo