Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη‏ οικονομικού έτους 2014

Ο προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2014 έχει συνταχθεί με την αριθμ. 577/22-10-2013 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ψηφισθεί με την αριθμ. 211/07-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ19ΟΡΙΑ-ΙΤΖ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α. και εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 4116/25-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ0ΝΟΡ1Κ-ΞΦΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo