Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την αρίθμ. 341/10-11-2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την ορθή επανάληψη της αρίθμ. 235/10-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΥΗ7ΟΡΙΑ-ΓΩΤ) Πράξης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την  αριθμ. 1544/13-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΜΩΩ6Μ-ΛΓ4)  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 77949/51846/20-01-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo