Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 590/12-11-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ’ αρίθμ. 217/12-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ1ΗΟΡΙΑ-ΩΔ3) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1250/05-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΨΩ6Μ-11Α)  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69115/56245/13-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo