Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2014

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2014 εγκρίθηκε με την αριθμ. 93/2015 (ΑΔΑ:ΩΩΘ5ΟΡΙΑ-ΥΧΣ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo