Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2013

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2013 εγκρίθηκε με την αριθμ. 125/2014  (ΑΔΑ:ΒΧ7ΖΟΡΙΑ-Δ3Ε) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo