Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 81/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 24/2015 (ΑΔΑ:ΒΖΨΜΟΡΙΑ-ΜΚΖ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo