Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/06/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 248/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 172/2015 (ΑΔΑ: 7Α0ΑΟΡΙΑ-Λ04) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo