Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/03/2014, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 229/2014 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΦΟΡΙΑ-ΠΑ5) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo