ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Δ.Β.Α.

Επιβεβαιώνεται ότι μετά από την υποβολή της με αρ. πρωτ. 990 / 367 ΕΦΔ 25/7/2013 αίτησης του φορέα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου, η οποία έχει εξετασθεί από τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΕΑΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β’/08-06-2010), ο ως άνω φορέας (με τις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσιακές του μονάδες ή και όργανα) ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας για την περίοδο 2007-2013.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo