Ανακοίνωση Δ.Β.Α. για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4304/23-10-2014 τροποποιούνται ανάλογες διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-04-2014 ως κάτωθι:

Άρθρο 24

 1.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως».

β. Στο τέλος της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 μετά τις λέξεις «σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» με τη φράση « έως 30.10.2014».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων».

Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών  και Περιουσίας  στο τηλέφωνο:  210  5147891

Ημερομηνία: Πέμπτη, 30/10/2014 


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo