Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι ώρες και μέρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών;

Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες 7:00-16:00. Η λειτουργία τους αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου, ενώ δε λειτουργούν κατά το χρονικό διάστημα των Χριστουγέννων, από 24/12 έως 6/1, και του Πάσχα, από τη Μ. Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά, καθώς και τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Τι ηλικία έχουν τα παιδιά που γίνονται δεκτά στους Παιδικούς Σταθμούς;

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτό βρέφη ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 2 1/2 ετών (εφόσον λειτουργεί βρεφικό τμήμα) και νήπια από 2 1/2 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

Έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση για πολλούς Παιδικούς Σταθμούς;

Στην ίδια αίτηση μπορείτε να δηλώσετε, με σειρά προτίμησης, τους Παιδικούς Σταθμούς που θα σας ενδιέφερε να εγγραφεί το παιδί σας (έως δύο για νέα εγγραφή).

Έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση εγγραφής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους;

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας, οι οποίες μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα, ξεχωριστά ως εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εξυπηρετούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί (επιλαχούσες αιτήσεις).

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την υποβολή αίτησης εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό;

Για την εγγραφή παιδιού χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.)
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα (μισθοί, μισθώματα, αγροτικές εργασίες κλπ.) καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
  • α) Για εργαζόμενους:
   • Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρωτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
   • Στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
  • β) Για ελεύθερους επαγγελματίες:
   • Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
    1. Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
    2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/8θ περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
   • Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
  • γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται:
   • Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
   • Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
   • Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους μήνες και παραμένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
  • δ) Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόστασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
  • ε) Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  • στ) Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας.
  • ζ) Για την έγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό από τρίτες χώρες, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
  • η) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • θ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
  • ι) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
  • ια) Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την επανεγγραφή του παιδιού μου;

Για την επανεγγραφή παιδιού στον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενείται ή, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, σε άλλον, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής συνοδευόμενη από βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.) και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα (μισθοί, μισθώματα, αγροτικές εργασίες κλπ.), καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Επίσης,  κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνονται οι τυχόν αλλαγές των στοιχείων της αρχικής αίτησης με συνημμένα τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά.

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των παιδιών;

Τα κριτήρια επιλογής για τη φιλοξενία των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. κατηγοριοποιούνται και, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται (οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π.), μοριοδοτούνται προκειμένου να γίνει κατάταξη των αιτήσεων για την τελική αξιολόγηση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
Εντοπιότητα Δημότης ή κάτοικος Αθηναίων 20
Οικογενειακή κατάσταση Παιδί ορφανό (και από τους δύο γονείς) 20
Μονογονεϊκή οικογένεια 20
Διαζευγμένοι ή σε Διάσταση 10
Στρατευμένος γονέας 20
Ένας γονέας σπουδαστής ή φοιτητής 20
Δύο γονείς σπουδαστές ή φοιτητές 40
Παιδί ΑμεΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας άνω του 35% 20 για κάθε παιδί ΑμεΑ
Γονιός ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% 30
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 5 μόρια για κάθε παιδί
Εργασιακή απασχόληση Δύο εργαζόμενοι γονείς, με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € 30
Ανεργία ΟΑΕΔ 'Ενας γονέας με δελτίο ανεργίας 10
Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας 30
Συμμετοχή σε προγράμματα 'Ενας γονέας 10
Δύο γονείς 20
Οικογενειακό εισόδημα 0-12.000 € 35
12.001 - 15.000 € 30
15.001- 20.000 € 25
20.001- 30.000 € 20
30.001- 40.000 € 15
40.001- 50.000 € 10
50.001 - 100.000 € 0
100.001- 500.000 € 0
500.001 € και άνω 0

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας και εάν προκύπτει, εκ νέου, ίσος αριθμός μορίων πραγματοποιείται κλήρωση.

Επίσης, τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων και των Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς και τα αδέλφια των ήδη φιλοξενούμενων παιδιών γίνονται δεκτά εκτός μοριοδότησης.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις τους είναι εκπρόθεσμες, εξετάζονται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν κενές Θέσεις και έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των επιλαχόντων.

Μπορώ να κάνω ένσταση σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το παιδί μου;

Αφού αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία, οι γονείς μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ρόδου 181-Σεπόλια), οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Επαναξιολόγησης. Μετά από αυτή τη διαδικασία, επικυρώνεται ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος αναρτάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στους Παιδικούς Σταθμούς. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. αναρτώνται τα μόρια ανά Παιδικό Σταθμό, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Έχω οικονομική συμμετοχή για τη φιλοξενία του παιδιού μου στον Παιδικό Σταθμό;

Οι γονείς συμμετέχουν στα έξοδα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Η οικονομική τους συμμετοχή καθορίζεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής οι γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 € , οι γονείς με εισόδημα μέχρι 30.000 € εφ' όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες με ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 35 %, οι πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες, με εισόδημα μέχρι 30.000 € και τέλος οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα μέχρι 30.000 €. Σε περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο παιδί, οι γονείς απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρξει αλλαγή στα οικονομικά μου στοιχεία, μπορώ να κάνω αίτηση επαναπροσδιορισμού οικονομικής συμμετοχής;

Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού οικονομικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έτους, εξετάζονται κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Επαναξιολόγησης, μετά από αίτηση του γονέα.

Κατά τη διάρκεια του έτους μπορώ να κάνω αίτηση μετεγγραφής του παιδιού μου για κάποιον άλλο Παιδικό Σταθμό;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αίτησή σας θα ικανοποιηθεί εάν υπάρχουν κενές θέσεις στο αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα του σταθμού που επιθυμείτε.

Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α γίνονται δεκτά παιδιά με ειδικές ανάγκες;

Γίνονται δεκτά παιδιά με ειδικές ανάγκες εφόσον έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας παιδικού σταθμού. Η δυνατότητα αυτή πιστοποιείται μόνο με γνωμάτευση-έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή/και ψυχικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες) και που για την αγωγή τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από επιτροπή, που αποτελείται από Ιατρό, Ψυχολόγο και την Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Η επιλογή των αιτήσεων των παιδιών με ειδικές ανάγκες γίνεται πριν την επιλογή των παιδιών που θα φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό. Κριτήριο αποδοχής αποτελεί η δυνατότητα φιλοξενίας και ένταξης του παιδιού σε σχέση με τις συνθήκες του Παιδικού Σταθμού. 

Μπορώ να γνωρίζω το πρόγραμμα διατροφής του παιδιού μου στον Παιδικό Σταθμό;

Το πρόγραμμα διατροφής είναι βασισμένο στη μεσογειακή διατροφή, περιλαμβάνει πρωινό και μεσημεριανό και αναρτάται ανά εβδομάδα, σε εμφανές σημείο του Παιδικού Σταθμού, ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

Μπορεί κάποιος άλλος να παραλάβει το παιδί μου από τον Παιδικό Σταθμό;

Τα παιδιά μπορούν να παραλάβουν από τον Παιδικό Σταθμό γονείς, κηδεμόνες ή άλλοι ενήλικες με εξουσιοδότηση.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μου Παιδικό Σταθμό;

Είναι ένα ερώτημα που η απάντηση του εξαρτάται από τις συνθήκες της οικογένειας (εργασιακές, οικονομικές, συναισθηματικές) αλλά και την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού. Η συμβολή του Παιδικού Σταθμού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού είναι δεδομένη. Είναι, όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όποια κι αν είναι η επιλογή μας, θα πρέπει να την ακολουθήσουμε με σταθερότητα.

Θα αρρωσταίνει συχνά πηγαίνοντας στον Παιδικό Σταθμό;

Οι ιώσεις στην παιδική ηλικία και ιδιαίτερα στην προσχολική είναι συχνές. Ο Παιδικός Σταθμός ευνοεί την εμφάνισή τους επειδή συγχρωτίζεται μεγάλος αριθμός παιδιών. 0 συγχρωτισμός επιφέρει συχνότητα λοιμώξεων σε όποια ηλικία και αν αρχίσει το παιδί να πηγαίνει στον Παιδικό Σταθμό. Έτσι όμως, το παιδί χτίζει σταδιακά το ανοσοποιητικό του σύστημα και αποκτά ανοσολογική μνήμη, με αποτέλεσμα, με τον καιρό να αρρωσταίνει με μικρότερη συχνότητα.

Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για την πρώτη μέρα στον Παιδικό Σταθμό;

Η πρώτη μέρα στον Παιδικό Σταθμό αποτελεί σημαντική αλλαγή στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας. Η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της προσχολικής ηλικίας, καθώς το παιδί καλείται να ενεργοποιήσει όλο του το δυναμικό. Τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις ποικίλουν: κλάματα, φωνές, αϋπνία, εκνευρισμός ή ακόμα και παλινδρόμηση σε βρεφικές συνήθειες (βραδινή ενούρηση, πιπίλα) για τα μεγαλύτερα παιδιά. Αλλά και οι γονείς δυσκολεύονται να δεχτούν αυτή τη νέα κατάσταση βιώνοντας έντονη ανησυχία, άγχος, ανασφάλεια και πολλές φορές ενοχές γι αυτό που αισθάνονται ως "εγκατάλειψη" του παιδιού τους. Τα παιδιά πολλές φορές αντανακλούν τα συναισθήματα των γονιών τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να προετοιμαστούν πρώτα οι γονείς ψυχολογικά, να αποδεχτούν θετικά τη νέα κατάσταση και να κατανοήσουν ότι ο παιδικός σταθμός είναι βήμα αυτονόμησης του παιδιού. Είναι ιδιαίτερα υγιές το παιδί να οδηγηθεί με εμπιστοσύνη και σιγουριά σ' ένα περιβάλλον που θα του προσφέρει πλούσια ερεθίσματα, αγάπη και φροντίδα, με γνώση και εμπειρία. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ

 • Συζητείστε μεταξύ σας αλλά και με τα άλλα μέλη της οικογένειας που θα έχουν σχέση με τον παιδικό σταθμό (π.χ. παππού, γιαγιά κ.λπ., που θα το παραλαμβάνουν), ώστε να εκφραστούν σκέψεις, ανησυχίες, ιδέες για το πώς Θα προγραμματιστεί η νέα ζωή σας και η σχέση σας με το παιδί. Επίσης, μιλήστε με φίλους και γνωστούς που έχουν ήδη ζήσει αυτή την εμπειρία. Καλό είναι οι τυχόν αγωνίες σας να μην εκφράζονται μπροστά στο παιδί.
 • Εξηγείστε οπωσδήποτε στο παιδί, ακόμη και αν είναι μωρό, ότι θα πάει το φθινόπωρο στον παιδικό σταθμό, όπου Θα βρίσκεται με άλλα παιδιά, θα παίζει και Θα το φροντίζουν οι δασκάλες του. Εσείς δεν θα μένετε μαζί του. Θα πηγαίνετε στη δουλειά, αλλά ΠΑΝΤΑ θα γυρίζετε να το πάρετε.
 • Αυτή η τακτική ειλικρίνειας και εξήγησης, κάθε φορά που το παιδί μένει με άλλο πρόσωπο στο σπίτι ή αλλού, είναι αυτή που καλό είναι να ακολουθείτε γενικά και για να διευκολυνθεί η ένταξη του παιδιού στο σταθμό, αλλά και για να υπάρχουν σχέσεις ειλικρίνειας μεταξύ σας, σχέσεις που θα σας συνοδέψουν σε όλη σας τη ζωή.
 • Εφ' όσον γνωρίζετε σε ποιον σταθμό θα φιλοξενηθεί το παιδί σας, πριν κλείσει ο σταθμός τον Αύγουστο, καλό είναι να τον έχετε επισκεφθεί, τουλάχιστον μια φορά, προκειμένου το παιδί να αποκτήσει μια πρώτη επαφή με το χώρο, τα παιδιά, τα παιχνίδια κλπ. Την επίσκεψη αυτή, καλό θα είναι να την κάνετε μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού.
 • Φροντίστε ώστε, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν το ξεκίνημα της χρονιάς, να έχετε εφαρμόσει σταδιακά ένα πρόγραμμα καθημερινότητας που θα ταιριάζει στο ωράριο που θα ακολουθηθεί μετά.
 • Πηγαίνετε το παιδί σε παιδική χαρά, παιδότοπους, φιλικά σπίτια κ.λπ., προκειμένου να αποκτήσει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους.
decrescendo