Εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση (3) τριών οχημάτων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση (3) τριών οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών:

α) Ενός οχήματος μάρκας TOYOTA AVENSIS, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2683 (Δ.Α. 1474),

β) Ενός οχήματος μάρκας FORD TRANSIT, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7058 (Δ.Α. 1884),

γ) Ενός οχήματος μάρκας FORD TRANSIT, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6329 (Δ.Α. 1777)

και η προμήθεια κρίνεται αναγκαία και άμεση, για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων και την εύρρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, (καθημερινή μεταφορά φαγητού και διαφόρων υλικών σε Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία, θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), ανά κατηγορία, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo