Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της συνολικής τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo