Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2018, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 4/2019 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 25/2019 (ΑΔΑ: 6A1HΟΡΙΑ-4ΣΙ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo